top of page
 • Writer's pictureעו"ד ירדן שלומי

זכויות וחובות בני זוג: נישואין וגירושין בישראל

נישואין הם הסכם משפטי וחברתי בין שני בני אדם, המהווה את הבסיס לחיי משפחה משותפים. הסכם זה מעניק לבני הזוג זכויות וחובות הדדיים, הן במהלך חיי הנישואין והן לאחר גירושין.


במאמר זה נדון בהרחבה בזכויות ובחובות של בני זוג בישראל, תוך התמקדות בחוקים ובפסיקה הרלוונטיים.


עו"ד לענייני משפחה, גירושין, גישור, גירושים, פרידה, תהליך הגירושים

זכויות וחובות במהלך הנישואין


זכויות:

 • זכות לחיות בשלום ובביטחון: לכל בן זוג זכות לחיות בבית משותף ללא אלימות, איומים או פחד. חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"ב-1991, מגן על בני זוג מפני אלימות פיזית, מילולית, רגשית וכלכלית.

 • זכות לשיתוף פעולה: בני הזוג צריכים לשתף פעולה בגידול הילדים, בניהול משק הבית ובקבלת החלטות משותפות.

 • זכות לתמיכה רגשית: לכל בן זוג זכות לצפות מבן זוגו לתמיכה רגשית, אהבה והבנה.

 • זכות לקיום יחסי מין: לכל בן זוג זכות לקיים יחסי מין עם בן זוגו בהסכמה הדדית. חוק איסור יחסי מין בהסכמה, תשכ"א-1961, קובע כי יחסי מין ללא הסכמה חופשית הם עבירה פלילית.

 • זכות לרכוש משותף: בני הזוג רשאים לצבור רכוש משותף במהלך חיי הנישואין, ורכוש זה יחולק ביניהם באופן שווה בעת גירושין. חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשנ"ד-1996, קובע את אופן חלוקת הרכוש המשותף בין בני זוג בעת גירושין.


חובות:

 • חובת הנאמנות: בני הזוג חייבים להיות נאמנים זה לזה ולהימנע מקיום קשרים רומנטיים עם אחרים. חוק העונשין, התשל"ז-1977, קובע כי בגידה היא עבירה פלילית.

 • חובת הביטחון: בני הזוג חייבים לדאוג לביטחונם האישי ולביטחונם של ילדיהם. חוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"ב-1991, מחייב את בני הזוג לדווח על מקרי אלימות למשטרה.

 • חובת התמיכה הכלכלית: בני הזוג חייבים לתמוך זה בזה כלכלית, בהתאם ליכולתם. חוק המזונות, התשכ"ט-1969, קובע את אופן חישוב המזונות שיש לשלם לבן זוג הזקוק לכך.

 • חובת גידול הילדים: בני הזוג חייבים לגדל את ילדיהם יחד, תוך מתן מענה לצרכיהם הרגשיים, החינוכיים והפיזיים. חוק יסוד: זכויות האדם וחירותו, התשנ"ב-1992, קובע כי לכל ילד יש זכות לחיות במשפחה תומכת ואוהבת.

 • חובת כיבוד הדדי: בני הזוג חייבים לכבד זה את זה, את דעותיו ואת רגשותיו של האחר. חוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973, קובע כי חוזה הנישואין מחייב את בני הזוג לנהוג זה בזה בכבוד ובנאמנות.


זכויות וחובות לאחר גירושין


זכויות:

 • זכות למשמורת ילדים: בני הזוג רשאים להסכים ביניהם על משמורת ילדיהם, או שבית המשפט לענייני משפחה יכריע בעניין זה. חוק שיפוט בית המשפט לענייני משפחה (תיקון מס' 4), התשע"א-2011, קובע כי בית המשפט יקבע את משמורת הילדים תוך התחשבות בטובתם.

 • זכות לחלוקת רכוש: רכוש משותף שנצבר במהלך חיי הנישואין יחולק בין בני הזוג באופן שווה, אלא אם כן הוסכם ביניהם אחרת. חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשנ"ד-1996, קובע את אופן חלוקת הרכוש המשותף בין בני זוג בעת גירושין.

 • זכות לפנסיה: כל בן זוג זכאי לפנסיה שנצברה על שמו במהלך חיי הנישואין. חוק פנסיה חובה, התשס"ח-2008, קובע כי כל עובד זכאי לפנסיה חובה.


חובות:

 • חובת תשלום מזונות ילדים: בן זוג חייב לשלם מזונות ילדים בהתאם להלכה היהודית או לחוק יחסי ממון בין בני זוג. חוק המזונות, התשכ"ט-1969, קובע את אופן חישוב המזונות שיש לשלם לבן זוג הזקוק לכך.

 • חובת תשלום חובות: חובות שנצברו במהלך חיי הנישואין יחולקו בין בני הזוג באופן שווה, אלא אם כן הוסכם ביניהם אחרת. חוק חדלות פירעון ושיקום חובאים, התשנ"ח-1998, קובע את אופן חלוקת החובות בין בני זוג בעת גירושין.

 • חובת תשלום מדור: בן זוג עשוי להיות מחויב לספק מדור לבן זוגו לשעבר, וזאת בהתאם להלכה היהודית או לחוק יחסי ממון בין בני זוג. חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשנ"ד-1996, קובע כי בית המשפט רשאי להורות לבן זוג אחד לספק מדור לבן זוגו לשעבר.


*חשוב לציין שמדובר במידע כללי בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי מקצועי.

*בנוסף, חשוב לציין שתחום דיני המשפחה הוא מורכב ומתפתח כל הזמן, ולכן ייתכן שחלק מהמידע המופיע במאמר זה אינו מדויק או מעודכן.

לכן, תמיד מומלץ להתייעץ עו"ד ירדן שלומי לענייני משפחה > 054-749-6990

Comments


bottom of page